Danh mục menu
 

Hình ảnh hoạt động đoàn thể

CC2012

Website Trường

Backup_of_logo

Tổ Công tác Thanh niên

2266

Tổ HTSV & HTDN

gio trai dat 12

Lượt truy cập

Số lần xem bài viết : 434332

Thông báo về việc đóng phí gửi xe tháng học kỳ 1 năm học 2017-2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

BAN QUẢN TRỊ KÝ TÚC XÁ

__________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 7 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v Đóng phí gửi xe tháng học kỳ 1 năm học 2017-2018

 

Ban quản trị Ký túc xá thông báo về việc thu phí gửi xe tháng học kỳ 1 năm học 2017-2018 như sau: 

            1. Đối tượng thu phí: sinh viên đang ở nội trú Ký túc xá tiếp tục gửi xe tháng tại tầng hầm Nhà A

 trong học kỳ 1 năm học 2017-2018.

            2. Thời gian và địa điểm thu phí: từ ngày 31/07/2017 đến hết ngày 11/08/2017, tại phòng I.0005.

            3. Mức phí (tính từ 01/08/2017 đến 31/12/2017):

 -       Xe máy: 5 tháng x 80.000đ/tháng = 400.000 đồng.

 -       Xe đạp:  5 tháng x 40.000đ/tháng = 200.000 đồng.

 Đề nghị các sinh viên nội trú có đăng ký gửi xe thực hiện nghiêm túc thông báo này.

 

BAN QUẢN TRỊ KÝ TÚC XÁ